Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
 

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Urodziny Shufflecast z Honor 7″  jest podcast Shufflecast, którego reprezentuje Sławomir Agata.
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby w wieku minimum 13 lat.

§2 Organizacja konkursu

 1. Rejestracja uczestników konkursu oraz  odbywa się za pośrednictwem strony internetowej shufflecast.pl/honor7.
 2. Odpowiedzią w konkursie jest wypełnienie formularza udostępnionego na stronie, wraz z podaniem wymaganych danych, pozwalających rozpoznać użytkownika.
 3. Jeden użytkownik może zgłosić się tylko jeden raz. W przypadku więcej niż jednego zgłoszenia uwzględnione zostanie ostatnie zgłoszenie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • zaakceptowanie warunków regulaminu, oraz w ramach tego zgody na przetwarzanie danych potrzebnych na potrzeby konkursu
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego, z danymi wymaganymi, oraz pozwalającym zindentyfikować użytkownika opisem, linkiem lub nazwą profilu twitter lub facebook, za pomocą którego zostanie wykonana czynność w kolejnego podpunktu
  • udostępnienie posta promującego odcinek 51. lub 52. w serwisie twitter lub skomentowanie postu promującego odcinek 51. lub 52. w serwisie facebook.
 5. Ostateczny termin zgłoszenia do konkursu upływa 15 kwietnia 2016r. o 23:59
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 kwietnia 2016r. do 23:59.

 

§3 Zasady przyznawania nagród

 1. Nagrodą w konkursie jest smartfon Honor 7.
 2. Spośród zgłoszeń ekipa podcastu Shufflecast wybierze finalistów w liczbie od 3 do 6.
 3. Finaliści zostaną powiadomieni drogą mailową.
 4. Szczegółowy opis finału zostanie podany drogą dźwiękową w 52. odcinku podcastu Shufflecast.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie shufflecast.pl/regulamin-konkursu-honor7
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.